Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola

Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola
1113 Budapest, Raktár utca 1.
Telefon: (1)250-3722
E-mail: baranyai@akg.hu
Honlap: www.akg.hu
Igazgató neve: Horn György

Az iskola általános alapelve: A gyerek nem az életre készül, hanem él.

Az AKG jelenelvű, szabad, személyközpontú, alternatív iskola.

  • Jelenelvű, mert pedagógusaink szakmai meggyőződése, hogy a kamaszkor csak éppen annyira átmeneti állapot az ember életében, mint bármely más életszakasz. Így, a felnőttkorra való kondicionáláson túl, nagy hangsúlyt fektetünk a rövid távú sikerekre való törekvésre, a napi örömök megélésére, az aktuális problémák, konfliktusok feloldására.
  • Lemondtunk az intézményi szabályozó eszközökről (pl. ellenőrző), s helyére az információ szabadságát, a tanulók szabad döntését, a személyességet, az érdeklődést, az érdekeltséget helyeztük.
  • Szakmai programunk szerint a működés középpontjában az egyes gyerek áll, ezért a személyes kapcsolatokat leginkább erősítő, folyamatos együttműködést igénylő szervezeti és tevékenységformákat alakítottunk ki.
  • Az AKG programja szorosan kötődik a század eleji reformpedagógiákhoz, pedagógiai alternatívákhoz; érték, norma és képzési alternatívákat kívánunk közvetíteni diákjaink számára.
02

A képzés jellemzői
6+1 osztályos tagozat

Alsó középfokú szakasz: 7-10. évfolyam
Az alapképzésben általános és egységes képzést nyújtunk, a személyre szóló differenciálás a csoportokon belül történik. Az iskolai életet a gyakorlatias és problémacentrikus megközelítés, az epochális tanítás, a projektek, a differenciált, de mindenki számára előírt tevékenységformák, dominánsan iskolai, gyakorlatorientált, a tapasztalatokon nyugvó ismeretszerzés, közösségi tanulás, osztályozás nélküliség jellemzi. Tantárgyblokkokban, nagyobb műveltségi körökben tanítunk: anyanyelvi, idegen nyelvi kommunikációs; társadalomismereti; matematika; művészeti; természettudományi blokkok; gyakorlati tárgyak (számítógép-ismeret, művészeti alkotó tevékenységek, gazdálkodási ismeretek, kommunikáció, tanulásmódszertan, testnevelés).

Nyelvi előkészítő év: 11. évfolyam

05

Ebben az évben az órák 2/3 részében a második idegen nyelv intenzív tanulása (spanyol francia, német) mellett informatikai képzés, testnevelés, angol szintentartás és képességfejlesztés történik. A második idegen nyelvet kezdő szintekről kezdik a csoportok, és a tanév végén B2 szintű vizsgát tesznek. A tanévben így 4 hagyományos iskolai tanév tananyaga sűrűsödik össze egy egyéves folyamatos intenzív nyelvtanulássá. A második félév végén 9-10 napos csereutazáson vesznek részt tanulóink az adott nyelvterületen (Spanyol-, Német,- és Franciaországban). Állandó cserepartnereink diákjait a mi diákjaink látják vendégül. A nyelvi év befejezése után tanulóink nagy arányban tesznek előrehozott középszintű érettségit, nyelvvizsgát. A szakasz önálló éves projektbeszámolóval zárul.

07

4+1 osztályos tagozat
Alsó középfokú szakasz: 9-10. évfolyam

Az alapképzésben általános és egységes képzést nyújtunk, a személyre szóló differenciálás a csoportokon belül történik. Az iskolai életet a gyakorlatias és problémacentrikus megközelítés, az epochális tanítás, a projektek, a differenciált, de mindenki számára előírt tevékenységformák, dominánsan iskolai, gyakorlatorientált, a tapasztalatokon nyugvó ismeretszerzés, közösségi tanulás, osztályozás nélküliség jellemzi. Tantárgyblokkokban, nagyobb műveltségi körökben tanítunk: anyanyelvi, idegen nyelvi kommunikációs; társadalomismereti; matematika; művészeti; természettudományi blokkok; gyakorlati tárgyak (számítógép-ismeret, művészeti alkotó tevékenységek, gazdálkodási ismeretek, kommunikáció, tanulásmódszertan, testnevelés).

Nyelvi előkészítő év: 11. évfolyam

Ebben az évben az órák 2/3 részében a második idegen nyelv intenzív tanulása (spanyol francia, német) mellett informatikai képzés, testnevelés, angol szintentartás és képességfejlesztés történik. A második idegen nyelvet kezdő szintekről kezdik a csoportok, és a tanév végén B2 szintű vizsgát tesznek. A tanévben így 4 hagyományos iskolai tanév tananyaga sűrűsödik össze egy egyéves folyamatos intenzív nyelvtanulássá. A második félév végén 9-10 napos csereutazáson vesznek részt tanulóink az adott nyelvterületen (Spanyol-, Német,- és Franciaországban). Állandó cserepartnereink diákjait a mi diákjaink látják vendégül. A nyelvi év befejezése után tanulóink nagy arányban tesznek előrehozott középszintű érettségit, nyelvvizsgát. A szakasz önálló éves projektbeszámolóval zárul.

14

Felső középfokú szakasz: 12-13. évfolyam
(minden tagozaton)

A gimnáziumi képzésben differenciált, alternatívákat kínáló, teljes, érettségivel lezárt képzést nyújtunk. Ezt a szakaszt a szaktudományok önálló megjelenése, a jellemzően egyéni órarendek, az önálló tanulás, a tárgyanként, programonként többszintű képzés, a szaktudományos specializációk, osztályozás, vizsgák, a nagyobb lélegzetű egyéni alkotások jellemzik. Általános cél a pályaorientáció, az érettségire, felvételire való felkészítés, de hangsúlyos a tanulás, mint öncél, a tudás, a kultúra megszerzésének öröme.

Tantárgyak: magyar irodalom, történelem, idegen nyelvek, anyanyelv, matematika, természettudományok (fizika, kémia, természetföldrajz, biológia), társadalomtudományi és közgazdasági tantárgyak (közgazdaságtan, társadalomismeret, pszichológia, társadalomföldrajz, néprajz), művészeti tárgyak, alkotó körök, testnevelés.

Az iskola az érettségi tárgyakból 5 főtől, bármely más tárgyból 8 főtől biztosít tanulási lehetőséget.

Az elmúlt években az iskolában végzett diákok 95-100%-a tanult tovább felsőoktatási intézményben.

AKG 1-6 általános iskolai képzés

Mivel az AKG történelme egy működő és nyitott mintát adott megalakulásával az alkotói folyamatra, ugyanezen az úton indult el az általános iskola tervezése is. Azaz, hozzáértők, segítők és támogatók közös együttműködésén, beszélgetések, viták során rajzolódott ki a végleges koncepció és a pedagógiai program. Az iskola végül annak a közösségnek a szellemi tulajdona, akik létrehozták, megálmodták, megvalósították.
Saját pedagógiai koncepiót és ennek megfelelő iskolaszerkezetet hoztunk létre. Legfőbb szempontunk, hogy minden gyerek a saját egyéni haladási ütemében haladhasson és sajátíthassa el a jövőbeni boldogulásához szükséges kompetenciákat, és hogy az iskola felkészítse őt a változáshoz való rugalmas alkalmazkodásra. Közösségben, csoportokban gondolkodunk, de mindig az egyes gyerekek fejlődését tartjuk szem előtt. Szeretnénk alapjaiban átértelmezni az iskola fogalmát.
Az iskola társadalomban betöltött szerepe és elvégzendő feladatai megváltoztak. A 21. századi kihívások által meghatározott irányok a tanulás, tanítás fókuszát az ismeretanyagról a kompetenciafejlesztésre helyezték át. Napjaink iskolájának figyelemmel kell kísérnie a technológiai újdonságokat ugyanúgy, mint a tudományos kutatások legfrissebb eredményeit, valamint a társadalmi viszonyokban bekövetkezett változásokat. Ennek megfelelően kiindulási pontként és erőforrásként kezeljük az új generációk eltérő tanulási útjait, gondolkodásmódját és ismeretszerzési technikáit. Működésünk során mindezekhez alkalmazkodunk.
Ezekre a kihívásokra nem adhat választ a hagyományos iskola. Iskolánk pedig az intézményi renováció helyett a rekonstrukciót választja. Saját pedagógiai koncepciót dolgoztunk ki, és ennek megfelelő iskolaszerkezetet hoztunk létre. Amit mi életre hívunk, az nem iskola. Egy majdnemiskola.
Iskola, ugyanis jogszerű intézményi keretek között akarjuk kiszolgálni azt az elmúlt évtizedekben körvonalazódott társadalmi igényt, hogy a gyerekek egyéni haladási ütemükben haladhassanak és sajátíthassák el a jövőbeni boldogulásukhoz szükséges kompetenciákat, és hogy az iskola felkészítse őket a változáshoz való rugalmas alkalmazkodásra. Közösségben, csoportokban gondolkodunk, de az egyes gyerekek fejlődését tartjuk szem előtt. Az iskola nem csupán a tudás megszerzésének helye, hanem szocializációs terep, közösségi tér is egyben. Nem a tényanyag memorizálására, hanem elsősorban a kritikai gondolkodásra, az információk konstruktív rendszerezésére és felhasználására, a közös munkára tanítjuk meg a hozzánk járó gyerekeket. Biztonságos, otthonos szocializációs közeget, támogató közösséget teremtünk, miközben minden egyes gyerek számára biztosítjuk az egyéni haladási ütemet és a saját érdeklődése szerinti elmélyülést. A mi iskolánk mégsem iskola, a szó hagyományos értelmében, mert olyan keretekben valósítjuk ezt meg, amelyek elrugaszkodnak a hagyományos iskolakoncepciótól. Itt minden szereplő mozgásban van, együttműködik és fejlődik, önmagához és az adott körülményekhez képest, nem pedig egy sztenderd alapján. Alapjaiban értelmezzük át az iskola fogalmát. A majdnemiskola egy tanulószervezet, ahol pedagógusok, diákok és szülők a saját tanulási útjaikat járják be, tökéletesítik aszerint, hogy kinek mi a dolga.
Amikor mi iskoláról beszélünk, ez a megváltozott tartalmú iskolafogalom jár a fejünkben.


Megosztom ezt a cikket