ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda

ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda
3950 Sárospatak, Kazinczy út 27.
Telefon: 0647/313255
Email: info@artert.hu
Honlap: www.artert.hu
Igazgató neve: Csetneki József

Művészeti Iskola

Az alapfokú művészeti iskoláról

A PEDAGÓGIAI PROGRAM

Az iskolának van: olyan pedagógiai programja, amely megfelel az iskola céljainak, filozófiájának, a tanulók igényeinek, s amely a pontos helyi tanterveket, alapos kurzusleírásokat tartalmaz.


AZ ISKOLA FILOZÓFIÁJA ÉS CÉLJA

Az iskolának van: a fenntartó által is jóváhagyott nyilatkozata az iskola filozófiájáról. A filozófiához kapcsolódó célkitűzéseket az iskolai közösség, iskolavezetés, nevelőtestület és a fenntartó hozza létre, és rendszeresen ellenőrzi. Ennek haladását folyamatosan értékeli, felülvizsgálja az iskolai közösség.

A PROGRAM

Az iskolának van: a tanterv alkalmazásához megfelelő taneszköztára. A tanterv végrehajtása tükrözi a tanárok szakmai gyakorlatát, ugyanakkor az iskolai közösség, a személyzet, a diákság és a vezető testület folyamatos értékelés alatt áll. Az iskolának van továbbá megfelelő tanórákon kívüli programja, amely kiegészíti a tanulók tanulmányait, és amely megfelel a diákok érdeklődésének, igényeinek, felhasználva a diákokban, tanárokban és az iskolai közösségben rejlő forrásokban,

A SZERVEZET

Az iskolának van: pontosan és jól meghatározott szervezeti struktúrája, amely a célkitűzések elérését szolgálja. A struktúra leírása a következőket tartalmazza: mi a funkciója a fenntartói testületnek, az iskolavezetésnek, nevelőtestületnek, a tanulóknak; milyen kapcsolatok léteznek különböző szervek között; mik a döntéshozók kompetenciái, hatáskörei; milyen a kapcsolat a szülőkkel, és a helyi társadalommal. Számunkra fontos a hatékony munkakapcsolat és kommunikáció mindegyik között.

A FENNTARTÓ Új ART ÉRT Alapítvány

Az iskolának van: az iskolát alapító, önálló tulajdonosi szervezete. A fenntartó egyetért az intézmény pedagógiai programjával, azonosul célkitűzésével. Átlátja az iskola működését, biztosítja az alapító okiratban foglalt funkció feltételeit. Biztosítja továbbá az intézmény szakmai autonómiáját, követi a belső folyamatokat, segíti az intézmény programban foglalt feladatinak teljesítését.

AZ ISKOLAVEZETÉS

Az iskolának van: jól képzett, legitim vezetése, melynek belső munkamegosztása megfelel a döntési folyamat szükségleteinek, akik megteremtik a hatékony programszerinti működés feltételeit.

A GAZDÁLKODÁS

Az iskolának van: folyamatos pénzügyi ellátása a színvonalas oktatási program, a szükséges tantestület, és más alkalmazottak fizetésére; épület, közművek, taneszközök, más információs források és a célkitűzések megvalósítása. A költségvetés összeállítása az iskolai programért felelős személyek részvételével történik meg.

A TANTESÜLET, AZ ALKALMAZOTTAK

Az iskolának van: jól képzett, együttműködő tantestülete, amelynek tagjai személy szerint és csoportban törekszenek a hatékony tanulási légkör megteremtésére, a programban vállalt intézményi feladatok teljesítése.

A TANULÓK

Az iskolának van: pedagógiai programja, amelyik figyelembe veszi a diákok igényeit, érdeklődési körét, képességeit; amely lehetőséget ad a tanulóknak a megfelelő oktatásra és segítséget nyújt pályaválasztási, továbbtanulási, személyi, szociális problémák megoldásában és bármely egyéb támogatás (egészségvédelem, közlekedés stb.) kérdésében.

KAPCSOLAT A SZÜLŐI HÁZZAL

Az iskolának van: folyamatos, rendszeres kapcsolata a tanulók szüleivel, bevonja őket az intézmény működésébe, törekszik igényeiknek megfelelni. Az iskola a szervezeti szabályzatában rögzíti a szülői szervezetek szerepét, és segíti azok működését. A kapcsolat formáit, az együttműködés módját, alkalmait a szülői ház számára elfogadott módon rendezi. Az egyes tanulókra vonatkozó információkat kizárólag az érintett szülőkkel közli.

AZ ISKOLA TÁRGYI FELTÉTELEI

Az iskolának van(nak): megfelelő épületei és biztonságos berendezése, felszerelése, amelyek az iskolai program hatékony végrehajtását szolgálják.

AZ EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS KÖZBIZTONSÁG

Az iskolának van: alaposan és részletesen kidolgozott programja a diákoknak nyújtott szolgáltatásokat illetően, olyan, amely érvényesíti a diákság igényeit, érdekeit, készségeit és céljait ellátja a tanulókat megfelelő tanulmányi, érték, személy és szociális motivációval, beleértve az egyéb szolgáltatásokat is (pl. egészségvédelem, közlekedés stb.).

Az ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola több művészeti ágban is képesített oktatást végezni:
Képző- és iparművészet
–    grafika, festészet, kerámia, tűzzománc, textil, kézműves, szobrász, makett- és papírtárgy-készítő, bőrműves, fatárgy készítő,
Színművészet:
– drámajáték, beszédgyakorlat, mozgásgyakorlat, kreatív zenei (3. évfolyamtól), vers és prózamondás (3. évfolyamtól), beszédtechnika (5. évfolyamtól), színházismeret (5. évfolyamtól), tánc – és mozgástréning (7. évfolyamtól)
Bábművészet:
–    bábjáték bábmozgatás, bábkészítés, beszéd- és énekgyakorlat, színházismeret (5. évfolyamtól), vers – és próza (3. évfolyamtól), beszédtechnika (5. évfolyamtól), pantomim (6. évfolyamtól)

Óvoda

Az óvoda helye a Kossuth utca és a Patika köz sarkán működő varroda alsó szintje, Kossuth utcai bejárattal.

Két csoportos óvodát szerettünk volna elindítani azoknak a családoknak, akik szeretnének családias hangulatú, személyiségközpontú óvodát gyermeküknek.

A pedagógiai programból idézve:
“Programunk célja:

 A személyiség kibontakoztatása, a gyermeki alkotóvágy, a fantázia a művészeti nevelés eszközeinek segítségével, megfelelő készségek, képességek fejlesztésével történik, amelyek hatására az óvodások alkalmassá vállnak az iskolai élet elfogadására.”

A teljes pedagógiai program megismerhető lesz a megfelelő szakértői egyeztetéseket követően.
Három óvónővel és két dadával fogunk dolgozni. Tapasztalt, jelentős szakmai múlttal rendelkező óvodapedagógusokról van szó, de tervezzük kimondottan fiatal óvónő alkalmazását is.

Az alapvető törvényi előírások és az óvodapedagógusok elképzeléseit szem előtt tartva, azok biztosításával alakítjuk ki a rendelkezésre álló belső teret a csoportszobákhoz és egyéb helyiségekhez. Az udvaron elzárt, eu-s szabvány szerint épített játszóudvart szeretnénk kialakítani. Az óvoda belső tereiben természetes anyagokat kívánunk felhasználni – alapgondolatunknak megfelelően – az ebben rejlő természetesség erejét véve elsődleges környezetformáló tényezőként.

Sok kérdés még nyitva áll előttünk. Ezeket azokkal a szülőkkel szeretnénk közösen eldönteni, akik az előttünk álló hetekben előzetesen nyilatkoznak arról, hogy gyermeküket hozzánk kívánják beíratni. Ilyen az étkeztetés megoldása, az éves művészeti program összeállítása, az óvodai élet egyéb lehetőségeinek megtervezése a családokkal közösen.

Mivel újonnan induló intézményről beszélhetünk, amely szülők és pedagógusok kezdeményezésére jön létre, magunk fogalmazhatjuk meg óvodánk szinte minden tulajdonságát, azok, akik használni fogjuk az új intézményt. És ez jó!

A finanszírozásról néhány szót:

Alapítványi óvoda lévén az államtól megkapjuk az óvónők és a munkájukat segítő szakemberek átlagbérét. A működéshez azonban szükség lesz szülői hozzájárulásra is, amelynek összege – a jelenlegi számítások szerint – havi 20 ezer forint lesz az étkezési díjon felül, ami előre láthatólag 10 ezer forint körül lesz havonta.

Óvodánk napi 12 órát tart majd nyitva. A csoportokban minden napnak megvan a szakmai program szerinti meghatározott napirendje, domináló tevékenységei. A délelőtt során a szabad és a kötött tevékenységek folyamatosan követik egymást, figyelve a gyerekek életkori sajátosságaiból adódó lehetőségekre, figyelmük fáradékonyságuk változásaira.

 

Szabad tevékenység  Kötött tevékenység
játék étkezések
vizuális művészeti tevékenység mozgásos körjáték
udvari játék beszélgető kör
munka jellegű tevékenység testmozgás
tisztálkodás séta
mese
pihenés

A délután megtervezésére is nagyon odafigyelünk. A tevékenységek ritmusát a csoportba járó gyerekek élettani igényéhez igazítjuk.


Heti ritmus

Egy héten belül a napok különbözőségét más-más tevékenységek jelentik, a heti rend szerint. Közös találkozási pont a heti séta, mely a környező világ megismerését segíti, a testmozgás és a vizuális művészeti tevékenységek választékossága. Ezek mindig ugyanabban az időben kezdődnek, és a gyermeki kíváncsiságra, érdeklődésre és a jól kialakított szokásokra épülnek.

Havi ritmus

A csoportban dolgozó óvónők a természeti változásokhoz az ünnepekhez igazodva váltják egymást. A nevelőmunka tervezése, az ünnepekre való érzelmi készülődés hangulata, szervezése, az ismeret- és élménynyújtás témakörei, az évszakasztal is így változik.

Évi ritmus

Az éves ritmust az évszakok körforgása, a természet változásai és a magyar néphagyományokon alapuló ünnepek és jeles napok határozzák meg.

Az évkör ünnepei állandó ismétlődéssel térnek vissza. Gyermekeink nevelésében nagyon fontos szerepet játszanak, nélkülözhetetlen lelki táplálékot jelentenek. Megformálását hagyományok segítik. A gyerekek koruknál fogva még nem érti az ünnep belső tartalmát, a mi feladatunk, hogy megkeressük, és átéljük velük az ünnepvárás hangulatát.

A készülődés pillanataiban érzelmileg éljük át ezek hangulatát. Énekkel, verssel, mesével, ajándékkészítéssel, sütéssel, takarítással készülünk az ünnepekre, illetve készítjük elő a gyerekeket a családban való ünneplésre. Ezek az alkalmak lehetőséget adnak a szokások, az illem, az erkölcs, az emberi kapcsolatok megélésére.

Bízom benne, hogy segíthettünk az információkkal. Amennyiben maradt még nyitott kérdés (biztos vagyok benne…), szívesen megválaszoljuk azokat is.

 


Megosztom ezt a cikket